Obchodné podmienkyVšeobecné obchodné podmienky
internetového predaj na www.londontea.sk ( ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky")

 

I. Úvodné ustanovenia
 1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou London tea , Horná 32 , 974 01 Banská Bystrica, IČO:  40892948  , IČ DPH: SK1029747620, (ďalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.londontea.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru. 
1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový predaj na www.londontea.sk(ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.
 1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.londontea.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok. 

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy
2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.
2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky si musí Kupujúci objednávku a zadané údaje riadne skontrolovať.  Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Objednaj". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
2.3. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.
2.4. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia").
2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.
2.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho- množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

 

III. Cena a platobné podmienky
3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.
3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.londontea.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.
3.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady po dohovore s Predávajúcim.
Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru a ich ceny:
a) kuriérom v hotovosti pri prevzatí tovaru. K cene tovaru je započítané poštovné vo výške 4,50€ s DPH, v prípade objednávky nad 33,- Eur  bez DPH (t.j 39,60 s DPH) cenu dobierky hradí firma.
3.4. Blok z registračnej pokladne na kúpnu cenu vystavený Predávajúcim, ktorý bude zaslaný Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad.
3.5. V kúpnej cene podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru, ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v čl. V- Podmienky dodania tovaru Všeobecných obchodných podmienok. Náklady na použitie elektronických prostriedkov sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

IV. Dodacia lehota
4.1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný do 4 dní. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni.
4.2. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
4.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným . V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.
4.4. V prípade osobného odberu tovaru sa Predávajúci zaväzuje rezervovať pre Kupujúceho tovar po dobu 5 dní. Ak si Kupujúci tovar v uvedenej lehote neprevezme, márnym uplynutí tejto lehoty sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.
4.5. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.
V. Podmienky dodania tovaru
5.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
5.4. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru:
a) Kupujúci je povinný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia originálneho balenia na tovare, alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

VI. Záruka
6.1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov .
6.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním.
6.3. Kupujúci môže pri reklamácii využiť služby klientskeho centra Predávajúceho na telefónnom čísle +421905688336, kde operátor poradí Kupujúcemu, ako pri reklamácii postupovať.
6.4. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru – bloček z registračnej pokladne a podrobný popis vady.  Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný.
6.5. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

VII. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy
7.1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 1 pracovného dňa odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.
 7.2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne, alebo odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho : London tea,  Horná 34/A, 974 01 Banská Bystrica (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). Bližšie informácie získa Kupujúci na infolinke +421905688336. V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. 
7.3. Predávajúci tovar prekontroluje. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.
7.4. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
• predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
 7.5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

VIII.Ochrana osobných údajov a zachovanie mlčanlivosti

dňom 25.05.2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov), ktorými sa posilňujú a rozširujú práva fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Z dôvodu potreby maximálneho zabezpečenia ochrany osobných údajov dotknutých osôb pri plnení zmluvných záväzkov, v súvislosti s distribúciou a spracovaním balíkov spoločnosť Vladimír Zeleňanský - London tea aktualizovala s účinnosťou od 25.05.2018 Všeobecné obchodné podmienky.

Poverujúci súhlasí s tým, aby Zasielateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane osobných údajov“) využíval, zhromažďoval, spracovával, a uchovával osobné údaje doručené Zasielateľovi písomne alebo elektronicky za účelom plnenia úloh Zasielateľa vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu na poskytovanie zasielateľských služieb medzi Poverujúcim a Zasielateľom. Tieto osobné údaje budú Zasielateľom uchovávané v interných systémoch Zasielateľa vyvinutých pre plnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo „Zmluvy“ a evidenčné účely. Predmetom spracúvania a využívania osobných údajov sú titul, meno, priezvisko adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú doručené písomne, alebo elektronicky Poverujúcim Zasielateľovi bez možnosti priradiť k nim ďalšie osobné údaje. Pri špeciálnych objednávkach Poverujúcich ako je napr. služba „ Odovzdanie zásielky do vlastných rúk“ prípadne iných, Zasielateľ zaznamenáva okrem vyššie spomenutých osobných údajov príjemcov balíkov aj Identifikačné číslo OP príjemcu, tieto sa skenujú a sú dostupné elektronicky pre Poverovateľa. Využívanie vyššie spomenutých osobných údajov poskytnutých Poverujúcim Zasielateľovi sa vykonáva výhradne za účelom potrieb Prevádzkovateľa v poštovom styku s dotknutými osobami a ich evidencie, na ktorý Prevádzkovateľ poveruje Zasielateľa. Poverujúci poskytuje akceptovaním týchto všeobecných obchodných podmienok súhlas na spracovávanie, využívanie a uchovávanie hore uvedených osobných údajov počas obdobia trvania zmluvného vzťahu vzniknutého na základe „Zmluvy“ medzi Poverovateľom a Zasielateľom a po dobu ďalších min. 5 rokov od splnenia práv. Poverovateľ sa zaväzuje zabezpečiť súhlas Odosielateľa a Príjemcu – dotknuté osoby, so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v takom rozsahu, aby si Zasielateľ mohol riadne plniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy medzi Poverujúcim a Zasielateľom. Zasielateľ nezhromažďuje osobné údaje dotknutých osôb (Odosielatelia a príjemcovia balíkov) pre vlastnú potrebu, preto nemôže zodpovedať za spôsob získavania osobných údajov Poverovateľmi.

Akékoľvek škody vyplývajúce z nedodržania zákona 122/2013 v tejto časti je na zodpovednosti Poverovateľa. Zasielateľ nebude využívať osobné údaje, ktoré získa alebo sú mu doručené od Poverovateľa na iný účel ako na splnenie predmetu zmluvy medzi Poverovateľom a Zasielateľom.

1. Spoločnosť Vladimír Zeleňanský - London tea zaobchádza s osobnými údajmi, ktoré získa počas vykonávania služieb v súlade s platnou legislatívou.

2. Spoločnosť Vladimír Zeleňanský - London tea :

a. zasiela balíky len cez zmluvnú prepravnú spoločnosť, kde je zabezpečená ochrana osobných údajov v rámci zabezpečeného elektronického systému prepravnej spoločnosti podľa zákona.

b. nie je možné vydať informácie o vykonaní služby inej sobe okrem – Poverujúceho, adresáta (inej oprávnenej osobe)
IX. Záverečné ustanovenia
9.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
9.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
9.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
9.4. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, telemarketing). Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho info@londontea.sk alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle § 7 ods. 2 z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
9.5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.
9.6. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 1 roku. Takto archivovaná zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.
9.7. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
9.8. Predávajúci si vyhrazuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE INTERNETOVÝ PREDAJ NA www.londontea.sk 
(ďalej len "Reklamačný poriadok")

I. Úvodné ustanovenia
 1.1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi spoločnosťou London tea  a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu www.londontea.sk  (ďalej len "Zmluva"). Kde sa v tomto Reklamačnom poriadku používajú pojmy "kupujúci" a "predávajúci" rozumejú sa tým zmluvné strany Zmluvy, a kde sa používa pojem " tovar" rozumie sa tým predmet kúpy zo Zmluvy.

1.2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so Zmluvou, odstúpenie od Zmluvy zo strany kupujúceho, a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru.

1.3. Spoločnosť London tea  poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred uzavretím Zmluvy informácie o kupovanom tovare, aby sa kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania.

 

III. Reklamácie
3.1. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.

3.2. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci.V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť ,má kupujúci právo na výmenu výrobku, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

3.3. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vznikla vada alebo poškodenie:
• preukázateľne nesprávnym používaním
• ak  doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené na doklade o kúpe tovaru
• ak vada vznikla bežným opotrebením
• pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty
• pri živelných katastrofách
3.4. Reklamáciu je možné vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:
• že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru,  na ktorom je uvedený dátum predaja, typ výrobku
 • že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za akú cenu, za týmto účelom kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru v spoločnosti London tea.
 • že je výrobok vadný, za týmto účelom kupujúci predloží vadný výrobok v spoločnosti London tea

Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.

3.5. Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie.

3.6. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu.

3.7. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

 

25. 05. 2018 Londontea.sk